A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit tartalmazza a bérbeadó által bérbe adott gépjárművek bérleti jogviszonyával kapcsolatosan és elválaszthatatlan részét képezi az egyedi, CollectSign rendszerben létrehozott elektronikus (biometrikus hitelesítéssel ellátott) írásbeli bérleti szerződésnek.
 
I. Általános információk

1. A bérbeadó
Név: AVALON Car(e) Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1142 Budapest, Tengerszem utca 106.
Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-934363
Adószám: 10238811-2-42
Ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 1 266 7748
E-mail: [email protected]

2. A bérlő

Bérlő alatt a szerződést e minőségében aláíró egy vagy több személyt kell érteni. Több bérlő esetén bérlők a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen kötelesek helyt állni.

3. Bérautó

A bérbeadó által bérlő részére a bérleti jogviszony teljesítésére átadott gépjármű, amelynek azonosító adatait az egyedi bérleti szerződés tartalmazza. A bérlő az egyedi bérleti szerződésben szereplő kezdő kilométeróra-állást – annak megtekintését követően – a bérleti szerződés aláírásával elismeri és igazolja.

4. Szerződés, kapcsolódó jognyilatkozatok, panaszügyintézés

A bérbeadó részéről eljáró személy ellenőrzi a bérlő személyazonosságát a személyes okmányai alapján, és rögzíti vagy módosítja a szerződéskötéskor a bérlő személyes adatait. A CollectSign rendszer előállítja a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, melyeket a bérlő az erre rendszeresített érintőkijelzős technológiát alkalmazó elektronikus eszközön (tablet) tekinthet meg. A bérlő a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket és tájékoztatókat is ebben a lépésben olvashatja el a tableten.
A bérlő a tableten a szerződés tartalmának és feltételeinek elfogadásakor biometrikus aláírásával látja el a tablet képernyőjén az elektronikus szerződést, amely rögzítésre kerül a CollectSign rendszerében.
A bérleti szerződés sikeres ügyfél oldali aláírását követően a bérbeadó részéről eljáró személy ellenőrzi, majd biometrikus aláírásával látja el az elektronikus szerződést.
A felek által fentieknek megfelelően aláírt bérleti szerződés a bérlő részére e-mailben kerül megküldésre PDF formátumban az általa megadott e-mail címre.
A bérleti szerződés a bérlő kézi aláírásának digitalizálásán alapuló biometrikus hitelesítéssel ellátott írásbeli elektronikus szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar vagy angol. A bérbeadó a szerződést rendszereiben elektronikusan tárolja.
A bérleti szerződést érintő bármely nyilatkozat kizárólag írásban tehető érvényesen. A bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen valótlan adat szerződésbe foglalása a bérlő teljes kártérítési felelősségét vonja maga után.
A bérlő a bérautó átvétele után bármilyen kéréssel, reklamációval köteles közvetlenül a bérbeadóhoz fordulni az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén.
A bérleti szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
Felek a bérleti szerződésből eredő bármely jövőbeli jogvitájuk esetére kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát, és a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. A bérautó használatának szabályai, tiltott tevékenységek

1. A bérautót kizárólag érvényes jogosítvánnyal rendelkező bérlő és a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy(ek) vezethetik. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

2. Bérlő köteles a bérautót, annak felszereléseit és tartozékait rendeltetésszerűen használni, kímélni, a közlekedési szabályokat és parkolási előírásokat maradéktalanul betartani. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

3. Bérlő a bérautóval Magyarország határán kívülre utazni csak abban az esetben jogosult, ha erről a felek az egyedi bérleti szerződésben megállapodtak. Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ukrajna, Belarusz Köztársaság, Lettország, Litvánia, Észtország, Moldávia és Oroszország területére a bérelt járművel történő utazás tilos. Amennyiben bérlő jelen rendelkezést megszegi, köteles nettó 100000 Ft összegű kötbért fizetni bérbeadó részére, köteles továbbá megtéríteni bérbeadó részére a szerződés megszegésének következtében előálló valamennyi költséget, illetve a bérautóban bármilyen okból bekövetkezett vagy a bérbeadónál felmerült minden kárt.

4. Bérlő a bérautót áruszállításra kizárólag a bérbeadó írásbeli engedélyével használhatja. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

5. Tilos a bérautóval más járművet vontatni; azt autósportrendezvényen nevezni, használni vagy tesztcélokra igénybe venni. Tilos a bérautóval az országhatárat illegálisan átlépni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

6. Bérlő köteles a bérautót minden esetben lezárni, a bérautóba szerelt vagyonvédelmi berendezéseket üzembe helyezni, rendeltetésszerű működésükről meggyőződni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

7. Tilos a bérautó indítókulcsait, forgalmi engedélyét, a bérleti szerződést, illetve a navigációs készüléket a bérautóban hagyni. Bérlő köteles a bérautó kulcsait, forgalmi engedélyét, okmányait megőrizni, rongálódástól megóvni, és gondoskodni arról, hogy azok semmilyen körülmények között ne kerüljenek ki az őrizetéből. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

8. Bérlő köteles a bérautó üzemanyagtankjába az előírt fajtájú és minőségű üzemanyagot tankolni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

9. Bérlő köteles a bérautó üzembiztonságát, különösen a hűtővízfolyadék szintjét, a motor és sebességváltó olajszintjét folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén utántölteni. Bérlő köteles a bérautót a benne található matricán jelzett kilométer óra állásnál a szervizelés idejére szervizelés céljára a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

10. A bérbeadó a kötelező szerviz idejére csereautót bocsáthat a bérlő rendelkezésére. A bérleti szerződés rendelkezései csereautó biztosítása esetén is változatlanul érvényesek.

III. Bérleti díj, biztosítékok, fizetési és egyéb pénzügyi feltételek

1. A bérleti díj a bérbeadó és a bérlő között létrejött egyedi bérleti szerződésben kerül rögzítésre. A bérleti szerződés tartalmazza a felek megállapodása szerint fizetendő egyéb díjakat és költségeket.

2. A bérleti díj magában foglalja a bérautó használatát kilométer korlátozás nélkül vagy a bérleti szerződésben feltüntetett kilométer korlátozással, a kötelező biztosítást, cégautó-adót, regisztrációs díjat, a finanszírozás és értékcsökkenés díjait, esetlegesen töréskár és lopáskár esetén az önrészt csökkentő káresemény fedezetet, továbbá 24 órás csereautó és asszisztencia szolgáltatást. A bérleti díj nem tartalmazza a káresemény fedezet díját, az esetleges plusz sofőrök díját, az üzemanyag költséget, a parkolási díjakat, a belföldi és külföldi úthasználati díjakat, az esetleges túlfutás költségeit, illetve a ki- és visszaszállítás díját, nyitvatartási időn túli át- és visszavétel díját.

3. A bérlő részére a bérautó üzemanyaggal és kenőanyaggal feltöltve kerül átadásra. A bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő viseli a bérautó rendeltetésszerű használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl. üzemanyag-, úthasználati- és parkolási költségek).

4. A szerződés megkötésekor és a bérautó átvételekor bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a bérlő által esetlegesen bérbeadónak okozott károkért. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege bérlő hozzájárulásával bérbeadó elfogadó bankjához intézett kérelme alapján zárolásra kerül a bérlő bankszámláján. A bérbeadó jogosult a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését (beleértve a késedelmi kamatot, kötbért és kárt) az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni. Bérbeadó szerződésszegéskor nyomban rendelkezhet az óvadékkal, abból közvetlenül – bírói út igénybevétele nélkül – kielégítést kereshet. Amennyiben a kielégítést követően a jogviszony a felek között fennmarad, bérlő köteles az óvadék kiegészítésére vagy pótlására, a bérbeadói felhívást követő 24 órán belül. Amennyiben az óvadék nem kerül pótlásra, illetve kiegészítésre, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve ha bérlő szerződésszegése miatt bérbeadónak kára keletkezett, vagy bérlő kötbér fizetésére köteles, vagy bérlőnek egyéb, a bérleti jogviszonyból fakadó tartozása áll fenn bérbeadóval szemben. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan a felek egymással el nem számoltak. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. Az óvadék zárolásának feloldásáról – amennyiben az nem kerül felhasználásra – bérbeadó a bérlet megszűnésekor, a bérautó visszavételét követően értesíti a bankot. A feloldás kezdeményezésén túl bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeggel kapcsolatosan.

6. A bérlő a bérleti díjat, óvadékot és az egyéb költségeket a bérbeadó által kiállított számla alapján köteles megfizetni, ellenkező megállapodás hiányában a bérleti jogviszony első napján. Hitelkártyával történő fizetés esetén a bérleti díj és egyéb fizetendő költségek összege (a bérbeadó által kiállított pro-forma számlán szereplő összeggel megegyezően) bérlő hozzájárulásával bérbeadó elfogadó bankjához intézett kérelme alapján zárolásra kerül a bérlő bankszámláján.

7. Amennyiben a bérlő a bérbeadó által kiállított számla kifizetését késedelmesen teljesíti, úgy napi 1 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a bérbeadónak. Bérbeadó kárigénye esetén bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni bérbeadónak.

IV. A bérlet időtartama, a bérautó visszaadása

1. A bérlet időtartama minimum 24 óra.

2. Bérlő köteles a bérautót az egyedi bérleti szerződésben rögzített időpontban visszaadni bérbeadó részére. Bérbeadó 59 percet el nem érő visszaadási késedelem esetén nem számít fel külön költséget, azonban az 59 percet meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további egy teljes napi bérleti díj kerül felszámításra, melynek megfizetésére bérlő köteles.

3. Bérlő köteles a bérautót (felszereléseivel, tartozékaival és okmányaival együtt) az egyedi bérleti szerződésben rögzített időpontban tele tankkal, tisztán, kifogástalan állapotban visszaadni bérbeadónak a bérbeadó székhelyén vagy a bérbeadóval előre egyeztetett és a bérbeadó által írásban elfogadott helyen. Amennyiben a bérbeadó Budapest közigazgatási határain kívüli visszaadási helyet elfogad, a bérbeadó jogosult az egyedi bérleti szerződés szerinti kilométerdíj, mint visszaszállítási költség felszámítására.

4. A bérautó átadása és átvétele csak reggel 08.00 óra és délután 17.00 óra között lehetséges, kivéve, ha a felek az egyedi bérleti szerződésben más időpontot határoztak meg. Ebben az esetben a bérlő kötelezettséget vállal a délután 17.00 óra és reggel 08.00 óra közötti bérautó átadás vagy visszavétel egyedi bérleti szerződés szerinti díjának megfizetésére (nyitvatartási időn túli szolgáltatás díja).

5. A bérleti idő meghosszabbítását a bérlet lejárata előtt 24 órával írásban köteles a bérlő engedélyeztetni a bérbeadóval. A bérleti szerződés csak akkor hosszabbodik meg, ha a hosszabbítást bérbeadó írásban, e-mailben vagy telefaxon visszaigazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó nem köteles a szerződést meghosszabbítani. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés az eredeti időpont bekövetkeztével megszűnik.

6. A bérautó bérleti időn túli, bérbeadó engedélye nélküli használata, továbbá azonnali hatályú felmondás esetén a bérlő a bérleti szerződés megszűnésének időpontjától köteles a bérautó tényleges visszaadásáig a bérleti díj kétszeresének megfelelő használati díjat fizetni a bérbeadónak. Amennyiben bérlő a bérautót a bérleti idő lejáratát követő 24 óra elteltével sem adja vissza bérbeadónak, a használati díjon túl köteles nettó 100000 Ft összegű kötbért fizetni, köteles továbbá megtéríteni bérbeadó részére a késedelemből származó valamennyi költséget (pl. a bérautó felkutatása, elszállítása), illetve a bérautóban bármilyen okból bekövetkezett kárt.

7. A bérautóval kapcsolatban a bérbeadóval szemben érvényesített úthasználati vagy parkolási díj / pótdíj / büntetés / bírság esetén, bérbeadó a vele történt közlés után jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a bérautót a bérlő költségére felkutatni, a bérbeadó székhelyére a bérlő költségére szállíttatani.

V. A Bérlő felelőssége, káresemény fedezet

1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

A bérautó rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással. Magyarország területén bekövetkező kár esetén a bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy köteles minden esetben rendőrségi helyszíni intézkedést kérni és ennek jegyzőkönyvét, illetve az eljárás során keletkezett határozatokat, továbbá a káreseményben részes felek által szabályosan és hiánytalanul kitöltött és aláírt európai formátumú baleseti bejelentőt a bérbeadónak haladéktalanul átadni. A baleseti bejelentőnek minden esetben tartalmaznia kell a károkozó felelősségelismerő nyilatkozatát. Magyarország területén kívül bekövetkezett kár esetén a bérlő köteles a fentieken túl beszerezni a balesetben részes felek felelősségbiztosítójának érvényes fedezetigazolását is. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

2. A bérlő kötelezettségei baleset és kár esetén, káresemény fedezet

A bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy baleset vagy a bérautót ért bármilyen egyéb kár (pl. lopáskár, rongálás) esetén köteles haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni a bérbeadót és a rendőrséget, köteles továbbá a baleset vagy káresemény részeseit és tanúit nevük, lakóhelyük és telefonszámuk szerint jegyzőkönyveztetni. A bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy harmadik személynek kárnyilatkozatot nem adhat át a bérbeadó helyett, illetve terhére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet, a szükséges mentési és javítási intézkedéseket minden esetben kizárólag a bérbeadó jogosult kezdeményezni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.
A bérautó mozgásképtelensége esetén a bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy köteles a bérautót a bérbeadó utasítása szerint a legközelebbi biztonságos tároló helyre szállítani, ennek megtörténtéig a bérautó őrizetéről köteles gondoskodni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.
Amennyiben a kárt a bérlő nem szándékosan okozta, a bérlő kártérítési felelőssége – a bérleti szerződésben meghatározott kivételekkel – töréskár esetén a bérleti szerződésben meghatározott önrész mértékéig terjed. A jármű gazdaságos javíthatósága esetén a javítási költség megállapítása a bérbeadó által megbízott javító AUDATEX rendszerű javítási árajánlata alapján történik. Amennyiben a javítási költség várható összege az árajánlat alapján a jármű káridőponti forgalmi értékének 65 %-át meghaladja, és a jármű javítása nem gazdaságos (totálkár), a járműkár összege a jármű gyártási éve alapján az EUROTAX árjegyzés szerinti káridőponti forgalmi értékének és roncsértékének különbözete. A roncsértéket a felek a bérbeadó által a maradványra beszerzett legalább három piaci vételi ajánlat közül a legmagasabb összegű ajánlat összegében fogadják el.
Szándékos károkozás esetében a bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni. A bérlő minden esetben köteles teljes egészében megtéríteni a kerék-, gumiabroncs-, futómű-, alváz-, külső tükör-, antennakárokat, valamint a bérautó belső terének és csomagterének nem baleseti eredetű kárait. A bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a bérautót alkohol, kábítószer, gyógyszer vagy egyéb bódító szer által befolyásolt állapotban vezették, a bérautót nem a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy vezette, továbbá hűtő- vagy kenőfolyadékok szintcsökkenése vagy elfolyása miatti kár esetén, valamint ha a kár versenyszerű vagy tesztjellegű tevékenység vagy más jármű vontatása közben keletkezett.  A bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a bérlő a bérautó forgalmi engedélyét vagy kulcsait nem szolgáltatja vissza, illetve ha a bérautó kulcsairól másolás történt.
A bérautó ellopása vagy elrablása (együtt: lopáskár) esetén a bérlő köteles megtéríteni a jármű gyártási éve alapján az EUROTAX árjegyzés szerinti káridőponti forgalmi értékét, kivéve, ha a felek a bérleti szerződésben ettől eltérően állapodtak meg. A feleknek a lopáskárra vonatkozóan a bérleti szerződésbe foglalt eltérő megállapodása esetén a bérlő helytállási kötelezettsége a bérleti szerződésben meghatározott kivételekkel a bérleti szerződésben meghatározott önrész mértékéig terjed. Bérlő tudomásul veszi, hogy lopáskár esetén a bérbeadó a jármű kulcsait szakértővel megvizsgáltatja.
Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a biztosító által meg nem térített összeget a bérlő köteles megfizetni bérbeadó részére.
Amennyiben a bérlő a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi, a feleknek a bérlő felelősségének korlátozására vonatkozó megállapodása (részleges vagy teljes önrész-megváltás) hatályát veszti és a bérlő a teljes kár megtérítésére köteles.
A bérlő köteles a közlekedési szabályok megsértése miatti büntetéseket, bírságokat, parkolási- és úthasználati díjakat, pótdíjakat és a bármely okból szükségessé váló szakvélemények költségeit megfizetni bérbeadó részére, az alkalmanként fizetendő nettó 12.700.- Ft adminisztrációs költséggel együtt.

VI. A bérautó meghibásodása

1. A bérautó bármilyen meghibásodása esetén bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a bérbeadót a kilométeróra meghibásodásáról is. Ha a bejelentés elmarad, vagy a kilométer-számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatják vagy kikapcsolják, a bérlő a bérlet teljes időtartamára kétszeres összegű bérleti díjat köteles megfizetni kötbérként.

2. A meghibásodott bérautón a bérbeadó hozzájárulása nélkül semmilyen javítás vagy beavatkozás nem végezhető. A bérautó mozgásképtelensége esetén a bérlő köteles a bérautót a bérbeadó utasítása szerint a legközelebbi biztonságos tároló helyre szállíttatni, ennek megtörténtéig a bérautó őrizetéről gondoskodni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

3. Amennyiben a bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a javítást a bérlő végeztesse el, a bérlő köteles a javításról a szakszerviz által a bérbeadó nevére és címére kiállított számlát és valamennyi kicserélt alkatrészt a bérbeadónak átadni, amelynek elmulasztása esetén a bérbeadó a javítási költséget nem téríti meg. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó kizárólag a bérautó rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező meghibásodása miatti javítás költséget vállalja, amennyiben a bérlő a bérleti szerződés valamennyi rendelkezésének maradéktalanul eleget tett és csak addig a mértékig, amilyen mértékig a javítást a közlekedés és az üzemeltetés biztonsága megköveteli. A bérautó meghibásodása esetére a bérbeadó kizárja a felelősségét minden közvetlen és következményes kárra vagy költségre, amelyek azon ok miatt keletkeztek, hogy a bérautó meghibásodása miatt a bérlő bármely határidőt, cselekményt vagy nyilatkozatot késedelmesen tejesített vagy elmulasztott.

4. A bérbeadó a Magyarország területén található és rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott bérautó 24 órán belüli megjavítását vállalja, illetve amennyiben ez nem lehetséges, további 24 órán belül csereautót biztosíthat.

5. A bérbeadó vállalja, hogy a Magyarország területén kívül rendeltetésszerű használat mellett üzemképtelenné vált bérautónak a meghibásodás helyéhez legközelebbi szakszervizbe szállításának költségeit megtéríti, a javítás idejére csereautót biztosíthat.

VII. Adatvédelem

A bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy elfogadja a bérbeadónak a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját. Jelen ÁSZF külön kiemelten tartalmazza az adatkezelési tájékoztatónak az autófoglalásra és a bérleti szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó adatkezelések feltételeit.

1. Szerződéskötés során megadott személyes adatok

Az adatkezelés célja bérleti szerződés megkötése, ehhez az ügyfél beazonosítása; szerződés teljesítése; számla kiállítása és számviteli kötelezettségek teljesítése; esetlegesen a szerződésszegésből eredő igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
- bérleti szerződés megkötése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja („az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”);
- szerződés teljesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja („az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél”);
- számla kiállítása és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja („az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”);
- szerződésszegésből eredő igények érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja („az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”).
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, anyja neve, születési ideje és helye, bankkártya száma, jogosítvány száma és érvényessége, személyigazolvány vagy útlevél száma.
Az adatkezelés során érintett a bérlő, illetve ha más vezeti az autót, akkor a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy.
A tárolás időtartama:
- bérleti szerződés megkötése és teljesítése céljából a szerződés megszűnését követő 2 hónap;
- számla kiállítása és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 8 év;
- szerződésszegésből eredő igények érvényesítése céljából a szerződés megszűnését követő 5 év (elévülési idő).

2. Honlapon történő autófoglalás során megadott személyes adatok

Az adatkezelés célja az érintettek személyre szabott kiszolgálása, autófoglalás az adatkezelő rendszerében az adatkezelő által üzemeltetett honlapon keresztül.
Az adatkezelés jogalapja bérleti szerződés megkötése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja („az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”).
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés során érintett a foglalást elvégző személy.
A tárolás időtartama: adatkezelő bérleti szerződés megkötéséig tárolja a megadott személyes adatokat.

VIII. Záró rendelkezések

Ezen ÁSZF rendelkezései 2022. szeptember 15.-től érvényesek, és az ezt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A szerződéskötés magyar és angol nyelven lehetséges. Bérbeadó az ÁSZF változásának jogát fenntartja; a módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, a jogvitákra a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.